Einloggen
PL / EN / DE

Ordnung

Wstęp

§1

Niniejszy regulamin (zwany dalej „regulaminem”) szczegółowo określa zakres i tryb świadczenia usług przez Przedsiębiorstwo Obsługa i Pośrednictwo Finansowe „Plus” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka Komandytowa z siedzibą przy ulicy Daszyńskiego 77, 59-900 Zgorzelec, NIP: 6152043745, REGON: 022277747, KRS: 0000537226, Kapitał zakładowy 4.505.000,00 zł. za pomocą Portalu www.kantory-plus.pl (zwanym dalej „kantory-plus.pl”), a także prawa i obowiązki Użytkownika/Klienta oraz Administratora/Spółki.Słownik pojęć

§2

Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o:

 1. Administratorze lub Spółce – rozumie się przez to Przedsiębiorstwo Obsługa i Pośrednictwo Finansowe „Plus” Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółkę Komandytową z siedzibą przy ulicy Daszyńskiego 77, 59-900 Zgorzelec, NIP: 6152043745, REGON: 022277747, KRS: 0000537226, Kapitał zakładowy 4.505.000,00 zł.

 2. Adres e-mail Administratora – rozumie się, jako adres poczty elektronicznej kantory-plus.pl (biuro@kantory-plus.pl).

 3. Adres e-mail Użytkownika – rozumie się, jako adres poczty elektronicznej Klienta kantory-plus.pl.

 4. Aktualne kursy wymiany – tablica informacyjna obrazująca aktualne kursy walutowe obowiązujące w kantory-plus.pl. Informacje przedstawione na tablicy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie.

 5. Aktualności – serwis informacyjny będący częścią kantory-plus.pl, prowadzony przez Administratora oraz partnerów Administratora. Kantory-plus.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść informacji, których autorami są partnerzy Administratora.

 6. Chat z operatoremusługa internetowa stosowana przez kantory-plus.pl w obsłudze Klienta.

 7. Czas pracy portalu kantory-plus.pl – rozumie się godziny pracy od 8.00 do 17:00 w dni robocze.

 8. Dane osobowe – dane osobowe określone w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

 9. Dni robocze – każdy dzień przypadający kolejno od poniedziałku do piątku bez dni określonych ustawowo, jako dni świąteczne.

 10. Dzień transakcjidzień roboczy, którym następuje przelew.

 11. GIIF - Generalny Inspektor Informacji Finansowej, o którym mowa w ustawie z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t. j. - Dz. U. z 2010 roku, Nr 46, poz. 276 ze zm.).

 12. Kalendarz ekonomiczny – serwis informacyjny będący częścią kantory-plus.pl, prowadzone przez partnerów Administratora – Kantory-plus.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść informacji, których autorami są partnerzy Administratora.

 13. Kalkulator oszczędności – usługa informacyjna polegająca na wykazaniu wysokości oszczędności po stronie Klienta, wynikających z wykorzystania usług kantory-plus.pl.

 14. Kodeks cywilny – przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2014 r., poz. 121 ze zm.).

 15. Konto Użytkownika – indywidualne konto Klienta umożliwiające jego jednoznaczną identyfikację oraz pozwalające Użytkownikom na korzystanie z usług kantory-plus.pl, a w szczególności na dokonywanie transakcji.

 16. Kurs walutowy – przelicznik stanowiący o wartości sprzedaży, skupu lub wymiany walorów pieniężnych.

 17. Kursy Forex – tablica informacyjna obrazująca aktualne kursy na rynku walutowym. Informacje przedstawione na tablicy mają charakter informacyjny i mogą ulec zmianie w dowolnym momencie. Kantory-plus.pl nie ponoszą odpowiedzialności za treść informacji, których autorem jest TMS Brokers (właściwy administrator tablicy „Kursy Forex”).

 18. Login (Adres e-mail Użytkownika) lub hasło Użytkownika – podstawowe dane służące do zalogowania na Konto Użytkownika stanowiące tajemnicę Klienta. Login i hasło Użytkownika nie może być ujawniany i przekazywany osobom nieuprawnionym.

 19. Nasze kantory – informacje na temat stacjonarnych punktów należących do Spółki.

 20. Odbiorca - określony przez Użytkownika podmiot - będący osobą fizyczną, osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, który ma być odbiorcą walorów pieniężnych stanowiących przedmiot transakcji.

 21. Operacje walutowe – zestaw funkcji dostępnych w koncie Użytkownika, umożliwiających Klientowi zakup lub sprzedaż walorów pieniężnych, ustalanie zleceń stałych, ustalanie zleceń typu spot, alarmów walutowych oraz przeglądanie historii operacji.

 22. Panel Klienta – udostępniony system teleinformatyczny służący Użytkownikom do prowadzenia konta Użytkownika oraz korzystania z usług na kantory-plus.pl.

 23. Polityka prywatności – regulamin przygotowany przez Spółkę stanowiący załącznik do niniejszego regulaminu.

 24. Prawo dewizowe – przepisy ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. Prawo dewizowe (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1178).

 25. Prawo telekomunikacyjne – przepisy ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne (Dz.U. 2004 nr 171 poz. 1800).

 26. Przelew – transfer środków pieniężnych.

 27. Rachunek bankowy Administratora – to numer konta prowadzonego przez instytucję finansową na rzecz Spółki.

 28. Rachunek rozliczeniowy Klienta – rachunek prowadzony przez instytucję finansową (np. bank) na rzecz Użytkownika, na który kantory-plus.pl dokonają przelewu walorów pieniężnych.

 29. Szybka transakcja – system przekazywania zleceń dotyczących wymiany walorów pieniężnych.

 30. Transakcja - zainicjowana przez Klienta wpłata na Rachunek bankowy Administratora, polegająca na sprzedaży, zakupie lub wyminie walorów pieniężnych zgodnie z zasadami określonymi w regulaminie.

 31. Transakcja oczekująca – rozumie się przez to transakcję, która wymaga akceptacji Administratora.

 32. Transakcja rejestrowana – rozumie się przez to transakcję, która podlega rejestracji zgodnie z wymogami ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, ze względu na jej równowartość przekraczającą 15000 euro, również w przypadku, gdy jest ona przeprowadzana za pomocą więcej niż jednej operacji, których okoliczności wskazują, że są one ze sobą powiązane i zostały podzielone na operacje o mniejszej wartości z zamiarem uniknięcia obowiązku rejestracji lub ze względu na zaistnienie okoliczności wskazujących, że może ona mieć związek z praniem pieniędzy lub finansowaniem terroryzmu, bez względu na jej wartość i charakter.

 33. Twój Portfel – funkcja umożliwiająca Użytkownikowi dokonywanie wpłaty lub wypłaty walorów pieniężnych bezpośrednio na rachunek rozliczeniowy Klienta lub rachunek bankowy Administratora, a także przeglądanie stanu portfela i historii operacji dokonanych za pośrednictwem portfela.

 34. Twój profil – funkcja umożliwiająca Użytkownikowi wprowadzanie zmian i aktualizację danych adresowych, rachunków bankowych, odbiorców, zmianę hasła, zmianę e-mail-a, usunięcie konta lub wylogowanie się.

 35. Tytuł przelewu – indywidualny ciąg znaków alfanumerycznych pełniący funkcję identyfikacji przelewu - wygenerowany przez kantory-plus.pl po otrzymaniu zlecenia od Użytkownika.

 36. Usługi - usługi świadczone przez kantory-plus.pl na rzecz Klientów obejmujące kupno, sprzedaż lub wymianę walorów pieniężnych drogą elektroniczną, przesyłanie drogą elektroniczną informacji o Kursie walutowym („Newsletter”), udzielanie informacji oraz działalność marketingową lub reklamową w tym, m.in. sprzedaż powierzchni reklamowych (banerów reklamowych) na kantory-plus.pl, a także nagradzanie Klientów polecających usługi kantory-plus.pl.

 37. Ustawa o ochronie danych osobowych – przepisy ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 1997 nr 133 poz. 883).

 38. Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu – rozumie się zapisy ustawy z dnia 16 listopada 2000 roku o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu (t. j. - Dz. U. z 2010 roku, Nr 46, poz. 276 ze zm.).

 39. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – przepisy ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 nr 144 poz. 1204).

 40. Użytkowniku lub Kliencie – rozumie się przez to zarówno podmiot będący: osobą fizyczną lub osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną lub jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, a która to korzysta z usług kantory-plus.pl.

 41. Walory pieniężne – krajowe lub zagraniczne środki płatnicze (banknoty i monety).

Ochrona prawna przysługująca Portalowi wymiany walut www.kantory-plus.pl

§3

 1. Wszelkie elementy zawarte i przedstawione za pomocą kantory-plus.pl podlegają prawnej ochronie, w szczególności szata graficzna, elementy tekstowe oraz oprogramowanie.

 2. Użytkownik korzystający z usług kantory-plus.pl zobowiązuje się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, zasadami współżycia społecznego i dobrymi obyczajami.

 3. Niniejszy regulamin jest udostępniany nieodpłatnie i może być powielany przez Użytkowników i potencjalnych klientów poprzez zapis elektroniczny na dysku twardym komputera lub innym urządzeniu przenośnym, a także wydruk. Zabrania się równocześnie publikacji całości regulaminu lub jego fragmentów w jakiejkolwiek formie bez uprzedniego uzgodnienia ze Spółką.

 4. Każdy Użytkownik przed skorzystaniem z usług kantory-plus.pl, w szczególności przed rozpoczęciem transakcji zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu oraz zaakceptowania jego treści w całości.

 5. Za niedopuszczalne uważa się wykorzystywanie kantory-plus.pl w sposób niezgodny z przeznaczeniem oraz obowiązującymi przepisami prawa i regulaminem.

 6. Wszystkie znaki towarowe zawarte na kantory-plus.pl są własnością ich prawowitych właścicieli i są umieszczone jedynie w celach informacyjnych.Rejestracja Użytkownika oraz aktualizacja i ochrona danych

§4

 1. W celu korzystania z usług kantory-plus.pl wymagana jest rejestracja w kantory-plus.pl rozumiana, jako założenie Konta Użytkownika, jak również zapoznanie się z regulaminem i złożenie zgodnego z wymogami kodeksu cywilnego oświadczenia woli o akceptacji zapisów regulaminu kantory-plus.pl poprzez wybór opcji „Oświadczam, że zapoznałem/-am się z treścią Regulaminu świadczenia usług portalu wymiany walut - www.kantory-plus.pl i zgadzam się z jego postanowieniami”.

 2. Rejestracja obejmuje:

 1. Wypełnienie przez Użytkownika formularza rejestracji zamieszczonego w kantory-plus.pl przez wpisanie zgodnych z stanem faktycznym danych:

- w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną lub jego przedstawicielem: zapisanie imienia i nazwiska;

- w przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą lub osobą prawną: zapisanie nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej, a także imienia i nazwiska osoby reprezentującej ten podmiot;

- w przypadku Użytkownika będącego jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej:zapisanie nazwy firmy, numeru identyfikacji podatkowej, a także imienia i nazwiska osoby reprezentującej tę osobę prawną;

 1. Podanie numerów telefonów, w celu ułatwienia kontaktu Administratora z rejestrującym się Klientem.

 2. W przypadku każdego Użytkownika: podanie Loginu oraz hasła Użytkownika i zatwierdzenie rejestracji przez wybór „Zarejestruj się”.

 3. Odebranie wiadomości wygenerowanej automatycznie i przesłanej przez kantory-plus.pl na Adres e-mail Użytkownika i aktywację Konta Użytkownika poprzez kliknięcie w link zawarty w tej wiadomości.

§5

Użytkownik przed rozpoczęciem korzystania z usług na kantory-plus.pl jest zobowiązany do uzupełnienia danych w panelu klienta („Twój profil”) na założonym Koncie Użytkownika, poprzez zapisanie odpowiednich danych:

 1. W przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną lub jego przedstawicielem: zapisanie cech dokumentu stwierdzającego na podstawie odrębnych przepisów tożsamość osoby, a także obywatelstwo oraz adres osoby dokonującej transakcji, a ponadto numer PESEL lub data urodzenia w przypadku osoby nie posiadającej numeru PESEL, numer dokumentu stwierdzającego tożsamość cudzoziemca, kod kraju w przypadku przedstawienia paszportu.

 2. W przypadku Użytkownika będącego osobą fizyczną prowadzącą działalność gospodarczą, osobą prawną lub jednostką organizacyjną niemającą osobowości prawnej: zapisanie aktualnych danych z właściwej ewidencji lub rejestru sądowego obejmujących nazwę (firmę), formę organizacyjną, siedzibę, adres, a także imię i nazwisko osoby reprezentującej oraz jej numer PESEL lub datę urodzenia w przypadku osoby nieposiadającej numeru PESEL.

§6

 1. Użytkownik jest zobowiązany do aktualizacji danych osobowych i danych, o których mowa w §4 ust. 2 i §5 ust. 1 pod rygorem odmowy świadczenia usług przez kantory-plus.pl. W przypadku powzięcia przez kantory-plus.pl informacji o zmianie danych Administrator zastrzega sobie prawo wezwania do aktualizacji danych w koncie Użytkownika z jednoczesnym zaprzestaniem świadczenia usług na rzecz Klienta, którego dane nie są zgodne ze stanem faktycznym.

 2. Wezwanie, o którym mowa w §6 ust. 1 może być dokonane przez Administratora drogą telefoniczną lub za pośrednictwem wiadomości e-mail przesłanej na dostępny w systemie adres e-mail Użytkownika lub pisemnie na adres pocztowy. Użytkownik od momentu wezwania w terminie 48 godzin ma obowiązek zaktualizować wszelkie dane w Koncie Użytkownika, w przeciwnym razie walory pieniężne przekazane na rachunek bankowy Administratora zostaną zwrócone pierwszym dniu roboczym następującym po wyznaczonym terminie na rachunek rozliczeniowy Klienta bez świadczenia usługi przez kantory-plus.pl.

 3. Klient samodzielnie odpowiada za ochronę loginu i hasła Użytkownika do własnego konta Użytkownika, jednocześnie przyjmując do wiadomości, że kantory-plus.pl nie odpowiadają za konsekwencje spowodowane przekazaniem, ujawnieniem lub kradzieżą danych przez osoby trzecie, w szczególności za dokonywanie przez osoby nieuprawnione zmian w koncie Użytkownika lub wykonywania poprzez to konto transakcji i transakcji rejestrowanych.

 4. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazania Administratorowi informacji o przekazaniu, ujawnieniu lub kradzieży jego loginu i hasła Użytkownika. Jeżeli jest to możliwe Użytkownik korzystając z panelu klienta samodzielnie dokonuje zmiany hasła Użytkownika do własnego konta Użytkownika.

 5. Dane osobowe oraz dane, o których mowa w §4 ust. 2 i §5 ust. 1, przekazane przez Użytkowników korzystających z usług kantory-plus.pl są przetwarzane i gromadzone przez Administratora i podlegają prawnej ochronie zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych, ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz polityką prywatności.

 6. Administrator realizując obowiązki wynikające z prawa dewizowego oraz ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu prowadzi rejestr transakcji rejestrowanych. Przekazanie danych z w/w rejestru następuje tylko i wyłącznie podmiotom do tego uprawnionym (m.in. GIIF), na zasadach określonych w przytoczonych ustawach.

 7. Uprawnienia Użytkownika wynikające z możliwości, jakie daje Panel Klienta:

 1. założenie konta Użytkownika (rejestracja w systemie);

 2. likwidacja konta Użytkownika (skasowanie danych rejestracyjnych);

 3. zmiana danych osobowych i kontaktowych wprowadzonych do systemu na etapie rejestracji;

 4. zmiana danych autoryzacji do systemu (zmiana lub reset loginu i/lub hasła Użytkownika);

 5. wysyłanie wiadomości e-mail do Administratora;

 6. wpłata walorów pieniężnych do "Twój portfel";

 7. wypłata walorów pieniężnych z "Twój portfel";

 8. dodawanie/edycja/kasowanie numerów własnych rachunków bankowych;

 9. dodawanie/edycja/kasowanie Odbiorców transakcji;

 10. definiowanie/edycja alertów walutowych (alert walutowy polega na generowaniu przez system wiadomości e-mail do Użytkownika w sytuacji, gdy kurs wybranej waluty osiągnie poziom zdefiniowany przez Użytkownika);

 11. zlecanie specjalnych operacji walutowych, m.in. SPOT lub zleceń stałych

 12. zlecanie transakcji wymiany walut („Twój portfel – Twój portfel”; „Twój portfel – rachunek rozliczeniowy Klienta” / „rachunek rozliczeniowy Klienta – rachunek bankowy Administratora”).

 1. Uprawnienia Administratora:

 1. administrowanie danymi dotyczącymi transakcji przeprowadzanych przez Użytkowników;

 2. wysyłanie wiadomości do Użytkowników, zarówno tych związanych z realizowanymi transakcjami oraz wiadomości i informacji dotyczących usług świadczonych przez kantory-plus.pl;

 3. weryfikowanie i akceptowanie transakcji

 4. wykonywanie przelewów środków pieniężnych będących wynikiem transakcji na wskazany rachunek rozliczeniowy Klienta.

Operacje walutowe za pomocą kantory-plus.pl

§7

 1. Użytkownik zleca realizację transakcji poprzez panel Klienta, a Administrator odbiera te zlecenia jedynie za pośrednictwem kantory-plus.pl.

 2. Kantory-plus.pl świadczy usługę kupna, sprzedaży lub wymiany tylko i wyłącznie tych walut, które są wyszczególnione, jako aktualne kursy wymiany na kantory-plus.pl.

 3. Użytkownik przeprowadzając transakcje w kantory-plus.pl nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów na rzecz kantory-plus.pl.

 4. W ramach operacji walutowych Kantory-plus.pl przyjmują transakcje do realizacji i realizuje je wyłącznie w czasie pracy portalu kantory-plus.pl.

 5. Transakcje realizowane przez Użytkownika przy pomocy Twój portfel w kantory-plus.pl są realizowane w czasie pracy portalu kantory-plus.pl.

 6. Użytkownik po każdej zawartej i zrealizowanej przez kantory-plus.pl transakcji otrzymuje dowód zawarcia transakcji w formacie PDF (Portable Document Format). Dowody zawartych i zrealizowanych transakcji dostępne są w koncie Użytkownika.

 7. Przed dokonaniem transakcji Klient zobowiązany jest podać w odpowiednim formularzu, dostępnym Koncie Użytkownika, następujące warunki przeprowadzenia transakcji:

 1. kwotę transakcji,

 2. parę walutową,

 3. rodzaj transakcji (transakcja kupna, sprzedaży lub wymiany),

 4. Rachunek bankowy właściwy do dokonania transakcji, tzn. rachunek do rozliczenia transakcji przez kantory-plus.pl oraz dane osobowe tj. imię, nazwisko (lub nazwę), adres (lub siedzibę) zgodne z danymi zarejestrowanymi w instytucji finansowej prowadzącej rachunek rozliczeniowy Klienta lub Odbiorcy, jako dane posiadacza tego rachunku, a następnie potwierdzić te warunki poprzez wybranie opcji „Sprzedaj walutę” lub „Kup walutę”. Z chwilą wybrania odpowiedniej opcji Użytkownik składa oświadczenie woli w rozumieniu kodeksu cywilnego, przyjmując ofertę zawarcia umowy zobowiązującej do kupna, sprzedaży lub wymiany wskazanego przez Użytkownika waloru pieniężnego na warunkach zaproponowanych przez kantory-plus.pl.


 1. Ostateczne rozliczenie transakcji może trwać do 14 dni roboczych.
 1. Rodzaje transakcji:

 1. Transakcje standardowe:

- Twój portfel – Twój portfel

- Twój Portfel – Rachunek rozliczeniowy Klienta (lub Odbiorca)

- Rachunek rozliczeniowy Klienta – Twój portfel

- Rachunek rozliczeniowy Klienta – Rachunek bankowy Administratora

 1. SPOT – realizowane do 30 dni do przodu po kursie z dnia złożenia dyspozycji (pobierane zabezpieczenie w 10%):

- Twój portfel – Twój portfel

- Twój portfel – Rachunek rozliczeniowy Klienta (lub Odbiorca)

 1. Zlecenia stałe – realizowane po kursie z danego dnia (realizowane według zadeklarowanej częstotliwości):

- Twój portfel – Twój portfel

- Twój portfel – Rachunek rozliczeniowy Klienta (lub odbiorca)

Transakcje standardowe

 1. Transakcja rozpoczyna się od złożenia dyspozycji za pomocą odpowiedniego formularza w koncie Użytkownika, następnie Administrator weryfikuje wpływ walorów pieniężnych na rachunek bankowy Administratora. W momencie zaksięgowania walorów pieniężnych na rachunku bankowym Administratora transakcja zostaje zatwierdzona i następuje wykonanie operacji zgodnie z dyspozycją złożoną przez Klienta. W przypadku, gdy nie odnotuje na wskazanym rachunku bankowym Administratora walorów pieniężnych transakcja zostanie odrzucona, a następnie w panelu Klienta pojawi się informacja o odrzuceniu zlecenia.

Transakcje w ramach opcji „Twój portfel”

 1. Transakcja rozpoczyna się od złożenia dyspozycji za pomocą odpowiedniego formularza w koncie Użytkownika, a następnie zgodnie z wskazanym poleceniem walory pieniężne wymieniane są automatycznie zgodnie z aktualnym kursem wymiany. Zmiana dokonana przez Użytkownika w wyniku przeprowadzonej w ten sposób transakcji jest natychmiast widoczna w panelu Klienta. Warunkiem realizowania transakcji Użytkownika w ramach opcji Twój portfel jest posiadanie odpowiednich ilości walorów pieniężnych.

 2. Walory pieniężne zgormadzone przez Użytkownika na rachunku bankowym Administratora w ramach opcji Twój portfel nie podlegają oprocentowaniu.

 3. Transakcje spekulacyjne będą odrzucane, a te, które zostały wykonane automatycznie, zostaną anulowane przez Administratorów.SPOT

 1. Transakcje w systemie SPOT są realizowane zgodnie częstotliwością oraz aktualnymi kursami wymiany obowiązującymi w dniu złożenia dyspozycji przez Użytkownika.

 2. Transakcja w systemie SPOT może być przeprowadzona tylko za pomocą walorów pieniężnych w ramach opcji „Twój portfel”.

 3. Administrator automatycznie pobiera zabezpieczenie na poczet przyszłej transakcji w wysokości 10% jej wartości. Maksymalny termin realizacji transakcji w systemie SPOT to 30 dni. Aby transakcja została zrealizowana przez Administratora w ostatnim dniu pozostałe środki muszą zostać zaksięgowane na rachunku bankowym Administratora. Użytkownik jest zobowiązany do wykonania przelewu w czasie umożliwiającym zaksięgowanie walorów pieniężnych w czasie pracy portalu kantory-plus.pl.

Zlecenia stałe

 1. Zlecenia stałe Użytkownik wprowadza poprzez specjalny formularz w koncie Użytkownika.

 2. Zlecenia stałe mogą być dokonywane tylko i wyłącznie za walorów pieniężnych zgromadzonych w przez Użytkownika w ramach opcji „Twój portfel”.

 3. Zlecenia stałe są realizowane w terminie określonym przez Użytkownika, tzn. Klient określa datę początkową przelewu oraz końcową, a także częstotliwość, z jaką mają być wykonywane przelewy w ramach transakcji.

Błędy w przelewach spowodowane winą Użytkownika

 1. Jeżeli Użytkownik dokona przelewu na rachunek bankowy inny niż wskazany przez kantory-plus.pl czas realizacji transakcji może się wydłużyć do dwóch dni roboczych. Administrator nie odpowiada za błędy spowodowane działaniem Użytkownika, m.in. za przewalutowanie w wyniku dokonania przelewu na rachunek bankowy inny niż wskazany przez kantory-plus.pl.

 2. Jeżeli Użytkownik dokona przelewu w wysokości innej niż wskazana w formularzu zlecenia transakcji kantory-plus.pl przyjmują transakcję do realizacji zgodnie z wartością walorów pieniężnych zaksięgowanych na rachunku bankowym Administratora.

 3. Użytkownik jest zobowiązany do dokonania przelewu na rachunek bankowy Administratora wskazany przez kantory-plus.pl. W tytule przelewu należy dokonać wpisu zgodnego z treścią podaną przez Administratora. Użytkownik może sprawdzić wszystkie informacje w historii zleceń w koncie Użytkownika.

Anulowanie zlecenia transakcji lub brak walorów pieniężnych w opcji „Twój portfel”

 1. W przypadku, gdy Użytkownik nie dokona uzupełnienia walorów pieniężnych w opcji „Twój portfel” w związku ze złożonymi przez siebie dyspozycjami systemie SPOT lub systemie zleceń stałych Administratora zastrzega prawo dochodzenia odszkodowania z tytułu poniesionych kosztów.

 2. Odszkodowanie będzie pobierane automatycznie z zabezpieczenia transakcji w systemie SPOT lub opcji „Twój portfel” w następujący sposób:

 1. jeżeli wartość kursu walutowego z dnia złożenia zlecenia przez Użytkownika jest niższa od wartości kursu walutowego w dniu określonym, jako dzień realizacji transakcji Administrator pobiera z tytułu odszkodowania sumę wynikającą z różnicy kursowej oraz 1 procent (jeden) wartości wpłaconego zabezpieczenia.

 2. jeżeli wartość kursu walutowego z dnia złożenia zlecenia przez Użytkownika jest wyższa od wartości kursu walutowego w dniu określonym, jako dzień realizacji transakcji Administrator pobiera z tytułu odszkodowania 1 procent (jeden) wartości wpłaconego zabezpieczenia.

 3. Administrator zastrzega sobie prawo pomniejszenia wpłaconego zabezpieczenia o koszty przelewu wynikające ze zwrotu pozostałej części zabezpieczenie, jeżeli takowe wystąpią po stronie Administratora.

 1. Administrator po naliczeniu kosztów z tytułu odszkodowania za niezrealizowanie przez Użytkownika zleconej transakcji dokonuje zwrotu pozostałej części zabezpieczenia w formie przelewu na rachunek bankowy, z którego to zabezpieczenie wpłynęło.

Czas oczekiwania na przelew

 1. Po złożeniu zlecenia wykonania transakcji, dla której wymagane jest przelanie środków z rachunku bankowego Użytkownika na wskazany rachunek bankowy Spółki, Administrator oczekuje na zaksięgowanie wpływu środków lub przesłanie wygenerowanego przez bank potwierdzenia wykonania przelewu przez 1 godzinę do momentu zlecenia wykonania transakcji przez Użytkownika.

 2. Zlecenia, dla których wpływy na rachunek Spółki nie zostaną zaksięgowane w przewidzianym w Regulaminie czasie lub nie zostaną potwierdzone odpowiednim dokumentem mogą zostać anulowane przez Administratora.

 3. Środki, które wpłyną na konto Spółki po wyznaczonym w Regulaminie czasie zostaną zaksięgowane w Portfelu klienta i mogą być zadysponowane przez Użytkownia zgodnie z Regulaminem.

 4. Administrator realizuje transakcje w czasie maksymalnie do 24 godzin w dni robocze (od poniedziału do piątku).Obsługa Klienta – Chat z operatorem, Newsletter

§8

 1. Podstawą wiążącą informację na temat kursów walutowych Administrator udostępnia poprzez zakładkę aktualne kursy wymiany znajdującą się na stronie głównej kantory-plus.pl.

 2. Administrator w czasie pracy kantory-plus.pl świadczy swoim Klientom usługę informacyjną Chat z operatorem.

 3. W zakładkach Aktualności, Kursy Forex, Kalendarz ekonomiczny kantry-plus.pl prezentują aktualne informacje ekonomiczne.

 4. W ramach obsługi Klienta w zakładce „Kontakt” oraz nasze kantory, kantory-plus.pl podają aktualne numery telefonów.

 5. Kantory-plus.pl może na adres e-mail Użytkownika lub numer telefonu komórkowego wskazany na Koncie Użytkownika przesyłać bieżące informacje (newsletter) na temat produktów, statusu zleconych usług oraz informacji ogólnych o kantory-plus.pl. Klient może w każdej chwili wyrazić zgodę lub odmowę, poprzez zaznaczenie odpowiedniej opcji na koncie Użytkownika na otrzymywanie od kantory-plus.pl informacji handlowej w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

 6. Newsletter, jako wiadomość pochodząca od kantory-plus.pl będzie zawierała: informację o nadawcy, wypełnione pole „temat", określające treść przesyłki, a także informację o sposobie rezygnacji z dalszego przesyłana informacji przez kantory-plus.pl.
Wymagania techniczne korzystania z portalu kantory-plus.pl

§9

 1. W celu korzystania z usług Użytkownik powinien posiadać komputer wyposażony w odpowiednie oprogramowanie (system operacyjny), w tym właściwą przeglądarkę internetową oraz dostęp do sieci Internet.

 2. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania z usług w zakresie oprogramowania obejmują: posiadanie przeglądarki internetowej (np.: Internet Explorer w wersji 7.0 lub wyższej, Mozilla Firefox w wersji 10.0 lub wyższej) oraz włączoną w przeglądarce internetowej obsługę JavaScript oraz Cookies. W związku z ciągłymi zmianami technologicznymi wprowadzanymi przez producentów programów komputerowych możliwa jest zmiana w/w wymagań technicznych, a wszelkie tego typu zmiany nie będą traktowane zarówno przez Administratora jak Użytkowników, jako zmiany regulaminu. Jeżeli istotną stanie się konieczność aktualizacji niezbędnego oprogramowania po stronie Użytkowników kantory-plus.pl niezwłocznie poinformują o tym fakcie za pomocą odpowiedniego komunikatu w Koncie Użytkownika lub bezpośrednio na stronie internetowej www.kantory-plus.pl.

 3. Użytkownik wyraża zgodę, by kantory-plus.pl mogły w okresie korzystania z kantory-plus.pl instalować i uruchamiać na każdym komputerze, którego Użytkownik będzie używać celem uzyskania dostępu do treści udostępnianych w kantory-plus.pl tzw. komponenty, pod warunkiem jednak, że każdy taki komponent będzie podpisany cyfrowym certyfikatem przez kantory-plus.pl.

 4. Użytkownik wyraża zgodę na przechowywanie przez kantory-plus.pl na jego komputerze niewielkich plików tekstowych (tzw. cookies) niezbędnych do prawidłowego świadczenia usług przez kantory-plus.pl – komunikat w tym zakresie będzie prezentowany na stronie głównej www.kantory-plus.pl zgodnie z treścią przepisów prawa telekomunikacyjnego.
Opłaty i prowizje

§10

 1. Założenie konta i korzystanie z serwisu internetowego www.kantory-plus.pl jest bezpłatne.

 2. Wszystkie przelewy wykonujemy bezpłatnie. Do dowolnego banku na świecie i w dowolnej walucie.

 3. Przelewy w walutach PLN, USD, EUR i GBP wysyłamy w trybie TARGET i oznacza to, że wpływają do banku docelowego w tym samym dniu, w którym zostały zlecone. Przelewy w pozostałych walutach wysyłamy w trybie TOMNEXT - wpływają do banku docelowego na następny dzień.
Reklamacje

§11

 1. Każdy Użytkownik może złożyć reklamację, jeżeli usługi świadczone przez kantory-plus.pl są niezgodnie z postanowieniami niniejszego regulaminu lub naruszają postanowienia obowiązującego prawa.

 2. Użytkownik składa reklamację niezwłocznie po ujawnieniu podstaw reklamacji, w formie elektronicznej za pośrednictwem specjalnego formularza w Koncie Użytkownika lub na adres e-mail Administratora.

 3. Jeżeli informacje podane w reklamacji będą wymagały uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Użytkownik zostanie poproszony przez Administratora o uzupełnienie tych informacji. Jeżeli w terminie 7 (siedmiu) dni roboczych od dnia otrzymania informacji od Administratora o konieczności uzupełnienia wniosku reklamacji Użytkownik nie uzupełni treści swojej reklamacji o zakres wskazany przez Administratora przyjmuje się to zgłoszenie, jako niemożliwe do rozpatrzenia.

 4. Reklamacja jest rozpatrywana w terminie 14 (czternastu) dni kalendarzowych od dnia, w którym jej rozpatrzenie było możliwe.

 5. Odpowiedź na reklamację zgłoszoną przez Użytkownika Administrator wysyłana na adres e-mail Użytkownika zapisany w Koncie Użytkownika.
Postanowienia końcowe

§12

 1. Wszelkie zmiany zapisów niniejszego regulaminu będą ogłaszane w Aktualnościach (w formie informacji) oraz w formie tekstu jednolitego w terminie 7 (siedmiu) dni przed dniem wejścia w życie zmienionego regulaminu.

 2. Każdy Użytkownik jest zobowiązany zapoznać się z informacją o zmianie treści regulaminu zamieszczoną na kantory-plus.pl, a także z obowiązującym oraz zmienionym brzmieniem regulaminu, w szczególności przed zlecaniem transakcji.

 3. Niniejszy regulamin wchodzi w życie z dniem 31 października 2014r.

Kontakt

Obsługa i Pośrednictwo
Finansowe "PLUS"
Sp. z o.o. sp. k.


ul. Daszyńskiego 77
59-900 Zgorzelec

biuro@kantory-plus.pl

+48 75 771 74 17
+48 75 775 66 46

Prüfen Sie uns

"Alle Marken sind Eigentum ihrer rechtmäßigen Besitzer und werden nur zu Informationszwecken platziert.
Alle Rechte vorbehalten"

Proszę włączyć obsługę JavaScript w ustawieniach przeglądarki
Die Website Kantory-plus.pl verwendet die Cookies-Technologie zur Bedienung mancher Mechanismen, die es erlauben, die Dienstleistungen besser zu personalisieren. Derzeit ist das Cookie-Dienst in Ihrem Browser deaktiviert. Die Aktivierung des Cookie-Dienstes ist für das richtige Funktionieren mancher Mechanismen der Website. Um die Einstellungen Ihres Browsers so ändern, dass er mit der Website kantory-plus.pl mitarbeitet, werfen Sie einen Blick auf die folgenden Anweisungen:
Wie man das Cookie-Dienst deaktiviert?
Um Ihnen eine optimale Nutzererfahrung zu bieten, verwendet diese Website Cookies. Durch die Nutzung der unsere Website stimmen Sie der Verwendung von Cookies zu.
OK